Obsah

Vítejte v registru oznámení obce  D y j e .


Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce, místostarosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou, dále vedoucí úředníci obecních úřadů (tajemník) a někteří vedoucí zaměstnanci příspěvkových organizací a členové jejich orgánů.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:

1) navštívit osobně evidenční orgán, kterým vede tajemník obecního úřadu a v obcích, kde tajemník obecního úřadu není, starosta,

2) vyplnit a předat evidenčnímu orgánu k ověření písemnou žádost a seznámit se s podmínkami vydání uživatelského jména a hesla, viz tato stránka,

3) předložit občanský průkaz, na jehož základě bude zájemci předložena Žádost o udělení uživatelské jména a hesla, kterou žadatel podepíše a která obsahuje:

     a) jméno žadatele,
     b) příjmení žadatele,
     c) rodné číslo žadatele,
     d) místo trvalého pobytu žadatele,

4) po ověření žádosti bude žadateli vytvořen uživatelský účet, ke kterému obdrží přístupové jméno a heslo (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě),

5) zadat udělené přístupové jméno a heslo na internetové stránce dyje.centralni-adresa.net v rubrice „přístup do registru“,

6) toto uživatelské jméno a helso opravňuje po dobu, na které bylo vystaveno, nahlížet do registru na jeho stránkách z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.

O každém nahlédnutí do registru je prováděn záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.

Poučení pro žadatele:

Dle § 23 se přestupku dopustí fyzická osoba, která
a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 5,
b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
c) uvede zjevně nepravdivé údaje do návrhu na zahájení řízení podle § 17,
d) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě.

Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

Podmínky udělení uživatelského jména a hesla

Uživatelské jméno a heslo k přístupu k registru se vydává na základě příslušných ustanovení § 13 odst. 5 zákona č. 159/2006 Sb.

Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablovat uživatelské jméno a heslo pokud má důvodné podezření, že bylyl porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.

Podáním Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů a to na dobu nejméně pět let, tj. po dobu uschovávání žádostí podaných evidenčnímu orgánu Obecního úřadu Dyje, viz Ochrana osobních údajů.

Technické podmínky nahlížení do registru

Dokumenty v registru jsou uveřejňovány jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč, např. Adobe Acrobat Reader.